പുതിയ ലോകം

             ഓ, ഒരാന.
                           ------------